معرفی

مشخصات فردی

بابک برکادهی

نام - نام خانوادگی : بابک   برکادهی

پست الکترونیکی : barkadehi@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیوتراپی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم پزشکی اهواز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق اجرایی

مدیریت گروه تربیت بدنی عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/10/1

بابک برکادهی
بابک برکادهی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^